O Nas

Sekcja iaido, działała w ramach Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo Iaido i Jodo, pod okiem sensei Dariusza Pyża 3 dan Iaido i Tomasza Zimnowody 3 dan Iaido, ze szczególnym zaangażowaniem ze strony Sensei Adama Kitkowskiego 6 dan Iaido Renshi. Opiekę sprawował Sensei Takao Momiyama 7 dan Iaido Kyoshi, reprezentujący szkołę Muso Shinden-Ryu linii Sensei Shizufumi Ishidō 8 dan Iaido Hanshi.

Wobec różnicy w ocenie działalności Zarządu BSKIiJ, w drugiej połowie stycznia 2022 r. Powołano Bydgoskie Stowarzyszenie Iaido Tsurukan. W Stowarzyszeniu drogę miecza kontynuowali Tomek, Lesław i Michał, a także nowi adepci.

W dniu 24 stycznia 2022 r. dokonano wpisu Bydgoskiego Stowarzyszenia Iaido Tsurukan do ewidencji stowarzyszeń, oraz dokonano innych wymaganych prawem działań.

Przedstawicielem BSI Tsurukan jest Tomasz Zimnowoda. 

About Us

The iaido section, operated as a part of Bydgoszcz Kendo Iaido and Jodo Association, under the supervision of sensei Dariusz Pyż 3 dan Iaido and Tomasz Zimnowoda 3 dan Iaido, with particular commitment on the part of Sensei Adam Kitkowski 6 dan Iaido Renshi. Sensei Takao Momiyama 7 dan Iaido Kyoshi, representing the Muso Shinden-Ryu style of the line of Sensei Shizufumi Ishidō 8 dan Iaido Hanshi, was a mentor of the section. 

Due to the difference in the assessment of the activities of the Management of Bydgoszcz Kendo Iaido and Jodo Association, Bydgoszcz Iaido Association Tsurukan was established in the second half of January 2022.
In the Association, the way of the sword was continued by Tomek, Lesław and Michał, as well as the new adepts. 

On January 24th 2022, Bydgoszcz Iaido Tsurukan Association was entered into the register of associations, and other actions required by law were carried out.

The representative of  Bydgoszcz Iaido Association Tsurukan  is Tomasz Zimnowoda.